ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2010 arcaica [it] arcaica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2010 Padovanino [it] Padovanino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] Papa Innocenzo XI ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2010 scorretta [it] scorretta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2010 fondamentalmente [it] fondamentalmente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2010 indicato [it] indicato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 abbacchiamento [it] abbacchiamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 abbagliante [it] abbagliante ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 abbassabile [it] abbassabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 abbinabile [it] abbinabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 Pala Dozza [it] Pala Dozza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 abbassamento [it] abbassamento ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 abbietto [it] abbietto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 Radicali Italiani [it] Radicali Italiani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] Partito Socialista Italiano ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 abbraccione [it] abbraccione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 abbonarsi [it] abbonarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 tornata [it] tornata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/03/2010 mandato [it] mandato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 annuale [it] annuale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 edizione [it] edizione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 quindicinale [it] quindicinale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 Italia dei Valori [it] Italia dei Valori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 bisettimanale [it] bisettimanale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 controversia [it] controversia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 tempestivo [it] tempestivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 PdL [it] PdL ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 PD [it] PD ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 bimensile [it] bimensile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2010 consultazione [it] consultazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ