ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] Nicolas Mahut ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2010 Laveaux [fr] Laveaux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] Laurent Ugo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 Ipsen [fr] Ipsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 Maupassant [fr] Maupassant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 équivalent [fr] équivalent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 dulac [fr] dulac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 tiersmondiste [fr] tiersmondiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 brésilienne [fr] brésilienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] Regrettons beaucoup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] Frank Leboeuf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 éteins [fr] éteins ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2010 Emile Zola [fr] Emile Zola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2010 m'appelle [fr] m'appelle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 Eric Dansault [fr] Eric Dansault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] Société d'Emboutissage de Bourgogne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Henri Wallon [fr] Henri Wallon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 naît [fr] naît ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] Fos-sur-Mer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] Abbaye Saint-Gervais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 vidocq [fr] vidocq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 réclament [fr] réclament ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Didier Drogba [fr] Didier Drogba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] Etienne Bacrot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] Maxime Vachier-Lagrave ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 presenterai [fr] presenterai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 parlaient [fr] parlaient ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 allaient [fr] allaient ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/06/2010 templion [fr] templion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Servier [fr] Servier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ