ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 convaincante [fr] convaincante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] Christophe Rousset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] Légion d'honneur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/07/2009 envoie [fr] envoie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 lises [fr] lises ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] Morceau de Concert ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] Saint-Péyrau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 image du jour [fr] image du jour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2009 faux pas [fr] faux pas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 David d'Angers [fr] David d'Angers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Vinet [fr] Vinet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] Isidore Lucien Ducasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 CERN [fr] CERN ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 sensation [fr] sensation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 hameau [fr] hameau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 cinq cents [fr] cinq cents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Adam Gontier [fr] Adam Gontier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 grenache [fr] grenache ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/07/2009 tournedos [fr] tournedos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Aneth [fr] Aneth ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/07/2009 c'est pas ? [fr] c'est pas ? ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/07/2009 cham [fr] cham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] Michel Cluizel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] Maréchal Niel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Sarrasine [fr] Sarrasine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/07/2009 masculine [fr] masculine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 L'Atelier [fr] L'Atelier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 souhaitée [fr] souhaitée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] Jean Auguste Dominique Ingres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2009 Georges Seurat [fr] Georges Seurat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ