ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 aperçoit [fr] aperçoit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] Thonon-les-Bains ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] Jules Hardouin Mansart ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] Volleyball de plage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Montparnasse [fr] Montparnasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Compte-rendu [fr] Compte-rendu ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2009 rapport [fr] rapport ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Recueil [fr] Recueil ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/07/2009 bouillabaisse [fr] bouillabaisse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Villandry [fr] Villandry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Bible [fr] Bible ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Maddox [fr] Maddox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] Charles Bonnet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 câlin [fr] câlin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 spatial [fr] spatial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Tintin [fr] Tintin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] Amélie Nothomb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2009 élan [fr] élan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/07/2009 Chenonceau [fr] Chenonceau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 Chambord [fr] Chambord ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/07/2009 Les Misérables [fr] Les Misérables ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/07/2009 veloute [fr] veloute ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 Serviette [fr] Serviette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/07/2009 Pouillac [fr] Pouillac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 délicieuse [fr] délicieuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 l'amour [fr] l'amour ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 Bethléem [fr] Bethléem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 insouciant [fr] insouciant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2009 Cointreau [fr] Cointreau ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/07/2009 elix [fr] elix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ