ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 快樂 [yue] 快樂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 香港仔 [yue] 香港仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 [yue] 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 一班仆街喺曲街推人出街 [yue] 一班仆街喺曲街推人出街 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 冰冻三尺,非一日之寒 [yue] 冰冻三尺,非一日之寒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 心貼心 [yue] 心貼心 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 抽水 [yue] 抽水 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 灣仔 [yue] 灣仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 字字珠璣 [yue] 字字珠璣 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 粵語 [yue] 粵語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 仆你個街 [yue] 仆你個街 ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 打得少 [yue] 打得少 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 荷蘭豆 [yue] 荷蘭豆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 好食 [yue] 好食 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 唔同 [yue] 唔同 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 一國兩制 [yue] 一國兩制 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 [yue] 會 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 出口傷人 [yue] 出口傷人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 公事公辦 [yue] 公事公辦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 得唔得 [yue] 得唔得 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 恭喜發財 [yue] 恭喜發財 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2017 惡人先告狀 [yue] 惡人先告狀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 曲奇 [yue] 曲奇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 香芋 [yue] 香芋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 薄荷朱古力 [yue] 薄荷朱古力 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 青筋 [yue] 青筋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 揸住雞毛當令箭 [yue] 揸住雞毛當令箭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 冇料扮四條 [yue] 冇料扮四條 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 三個骨褲 [yue] 三個骨褲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2015 長褲 [yue] 長褲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ