ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 petite-fille [fr] petite-fille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2009 tennis [fr] tennis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 derrière [fr] derrière ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2009 devant [fr] devant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2009 pharmacie [fr] pharmacie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 cinéma [fr] cinéma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 supermarché [fr] supermarché ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 cauchemar [fr] cauchemar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 correct [fr] correct ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 cousins [fr] cousins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2009 cousin [fr] cousin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] rez-de-chaussée ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/12/2008 pomme de terre [fr] pomme de terre ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] Marquis de Montesquiou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 saisine [fr] saisine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 rattraperai [fr] rattraperai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] Où puis-je prendre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/12/2008 elite [fr] elite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 Où se trouve [fr] Où se trouve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 angers [fr] angers ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/12/2008 Chevignon [fr] Chevignon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 roulette [fr] roulette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 Pavane [fr] Pavane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/12/2008 inoubliable [fr] inoubliable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 bourgeoisie [fr] bourgeoisie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2008 framboises [fr] framboises ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ