ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 slithery [en] slithery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 homemaker [en] homemaker ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 outfox [en] outfox ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 womanhood [en] womanhood ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 fluttery [en] fluttery ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 technobabble [en] technobabble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 jiggle [en] jiggle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 enlivening [en] enlivening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/11/2009 dingbat [en] dingbat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 seasoning [en] seasoning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 photocopy [en] photocopy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 halftone [en] halftone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2009 crunchy [en] crunchy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2009 threadbare [en] threadbare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2009 metallic [en] metallic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2009 glimmer [en] glimmer ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2009 knelt [en] knelt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2009 Scituate [en] Scituate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2009 Billerica [en] Billerica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/10/2009 shrunken [en] shrunken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/10/2009 unladylike [en] unladylike ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2009 succulent [en] succulent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ