ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 Buenas tardes, señores. [es] Buenas tardes, señores. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 ¿Pudisteis encontrarla? [es] ¿Pudisteis encontrarla? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 autoinfligido [es] autoinfligido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 Eurovision [es] Eurovision ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 de la [es] de la ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 malamente [es] malamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 maliciosamente [es] maliciosamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 recelar de alguien [es] recelar de alguien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 saber a algo. [es] saber a algo. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2018 Sí, ¡cómo no! [es] Sí, ¡cómo no! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 recorriere [es] recorriere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 recorran [es] recorran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 recorráis [es] recorráis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 recorramos [es] recorramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 obstaculizare [es] obstaculizare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 obstaculicéis [es] obstaculicéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 obstaculicemos [es] obstaculicemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 obstaculices [es] obstaculices ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 obstaculicen [es] obstaculicen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 girase [es] girase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 girarais [es] girarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 giráramos [es] giráramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 Mariví Ugolino [es] Mariví Ugolino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 cara de circunstancia [es] cara de circunstancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 Deséame suerte [es] Deséame suerte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 Pogo [es] Pogo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 pliegue de un vestido [es] pliegue de un vestido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 bahías [es] bahías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 no manchadizo [es] no manchadizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2017 inmaculados [es] inmaculados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ