ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 Díaz [es] Díaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 Víctor [es] Víctor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 permeado [es] permeado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 doce [es] doce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 etílico [es] etílico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 descrita [es] descrita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 conductividad [es] conductividad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 mencionada [es] mencionada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ