ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 impressionavam [pt] impressionavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 cultivados [pt] cultivados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 melhorada [pt] melhorada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 apareciam [pt] apareciam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 repousava [pt] repousava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 harmônicas [pt] harmônicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 coroados [pt] coroados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 pomares [pt] pomares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 desenhavam [pt] desenhavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 plumagens [pt] plumagens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 pousavam [pt] pousavam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 erguerem [pt] erguerem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 saleta [pt] saleta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 mencionada [pt] mencionada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 reforçada [pt] reforçada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 influenciada [pt] influenciada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 surgido [pt] surgido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 estada [pt] estada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 ajudada [pt] ajudada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 melancólicos [pt] melancólicos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 transferida [pt] transferida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 modificada [pt] modificada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 mandassem [pt] mandassem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 recompensadas [pt] recompensadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 Luís Antônio Feliciano Marcondes [pt] Luís Antônio Feliciano Marcondes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 Neguinho da Beija-Flor [pt] Neguinho da Beija-Flor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 instado [pt] instado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 parecença [pt] parecença ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 persuadiram [pt] persuadiram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 graciosos [pt] graciosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ