ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Glimlachend [nl] Glimlachend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Zij wonen op de Nassaukade [nl] Zij wonen op de Nassaukade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 nassaukade [nl] nassaukade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] zigeunerorkest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 Louwers [nl] Louwers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 Roels [nl] Roels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] Wim-Jelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zienswijze [nl] zienswijze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 ziende [nl] ziende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] zigeunertoonladder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zier [nl] zier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zielzorg [nl] zielzorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijdeteelt [nl] zijdeteelt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijderoute [nl] zijderoute ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijdeglans [nl] zijdeglans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijde-industrie [nl] zijde-industrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijdecocon [nl] zijdecocon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 zijgalerij [nl] zijgalerij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 oorlelletje [nl] oorlelletje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 netvoeding [nl] netvoeding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 Simone [nl] Simone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 aanhouding [nl] aanhouding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 doodverven [nl] doodverven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2014 verkoopgolf [nl] verkoopgolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 lictorbundel [nl] lictorbundel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 heraldisch [nl] heraldisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 nok [nl] nok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 vervallen [nl] vervallen ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 uitstralen [nl] uitstralen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] beemdbrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ