ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 promotie [nl] promotie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 pyriet [nl] pyriet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 uitoefenen [nl] uitoefenen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 staking [nl] staking ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/01/2012 koppelen [nl] koppelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 criterium [nl] criterium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 staatssecretaris [nl] staatssecretaris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 jongeman [nl] jongeman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 soepel [nl] soepel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 somber [nl] somber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 effectief [nl] effectief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 Henk Verkuyl [nl] Henk Verkuyl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 grondig [nl] grondig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2012 De Panne [nl] De Panne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2012 Willem Buiter [nl] Willem Buiter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2012 drainage [nl] drainage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2012 Gustav Leonhardt [nl] Gustav Leonhardt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2012 Jonne Harmsma [nl] Jonne Harmsma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2012 muiderslot [nl] muiderslot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2012 zwartendijk [nl] zwartendijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2012 Uittenbogaard [nl] Uittenbogaard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Uhlenbeck [nl] Uhlenbeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 aad [nl] aad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Verhey [nl] Verhey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Nicolaas Govert de Bruijn [nl] Nicolaas Govert de Bruijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 chalcopyriet [nl] chalcopyriet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Scholten [nl] Scholten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Gerritsen [nl] Gerritsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2012 Smeets [nl] Smeets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ