ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] liedeerdgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] kuilbrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] Herbert Blankensteijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Molijn [nl] Molijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] vlakvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] hofeerdgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Entr'acte [nl] Entr'acte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 tweeling [nl] tweeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 stiefvader [nl] stiefvader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 stiefmoeder [nl] stiefmoeder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 stiefbroer [nl] stiefbroer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 stiefzus [nl] stiefzus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 melkveehouder [nl] melkveehouder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 delbrikgronden [nl] delbrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] bergbrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] rooibrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] plaseerdgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] akkereerdgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 meerveengronden [nl] meerveengronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] daalbrikgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] slikvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] gorsvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] drechtvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ