ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] woudeerdgronden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleeggezin [nl] pleeggezin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleegvader [nl] pleegvader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleegmoeder [nl] pleegmoeder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleegkind [nl] pleegkind ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] Josef Israelplein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleegzoon [nl] pleegzoon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 pleegdochter [nl] pleegdochter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 vettig [nl] vettig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] uit elkaar gaan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 ontbloten [nl] ontbloten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 struikelen [nl] struikelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 doemscenario [nl] doemscenario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 historiestuk [nl] historiestuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 wortelen [nl] wortelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 waterhuishouding [nl] waterhuishouding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] kerstboominzameling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 vermicelli [nl] vermicelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 tijdstippen [nl] tijdstippen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 advocaatkosten [nl] advocaatkosten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 van Ooij [nl] van Ooij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Schooneveld [nl] Schooneveld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Marsdiep [nl] Marsdiep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 spelbreker [nl] spelbreker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 verjaardagscadeautjes [nl] verjaardagscadeautjes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 integraalhelm [nl] integraalhelm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Arie Boomsma [nl] Arie Boomsma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 letterwoord [nl] letterwoord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2014 Herman van Swanevelt [nl] Herman van Swanevelt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ