ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 varaan [nl] varaan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 git [nl] git ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 kuddedieren [nl] kuddedieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 lasapparaat [nl] lasapparaat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 schepsel [nl] schepsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 gedierte [nl] gedierte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 aula [nl] aula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 valse munter [nl] valse munter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 autonomie [nl] autonomie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 rag [nl] rag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 meespelen [nl] meespelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 maansteen [nl] maansteen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Granaat [nl] Granaat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 getob [nl] getob ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 wijzigingen [nl] wijzigingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 stijl [nl] stijl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 des te beter [nl] des te beter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 blaam [nl] blaam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 bitumen [nl] bitumen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 corpusculair [nl] corpusculair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 cataclysme [nl] cataclysme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 canonisatie [nl] canonisatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 asbak [nl] asbak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ