ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 Richard Hol [nl] Richard Hol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 beenkappen [nl] beenkappen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 monstrans [nl] monstrans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] Sterrenbeeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] Carel van Leeuwen Boomkamp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2013 kieuw [nl] kieuw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2012 Sorgvliet [nl] Sorgvliet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2012 Evoluon [nl] Evoluon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] Koninklijk Paleis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2012 jan faber [nl] jan faber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2012 taaltypologie [nl] taaltypologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] Oude IJsselstreek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Teylingen [nl] Teylingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] Maria Dermoût ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] Dirk Groeneveld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] Hollandsch Diep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] Weststellingwerf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] s-Hertogenbosch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 Wijdemeren [nl] Wijdemeren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 ontzettend [nl] ontzettend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 woest [nl] woest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 ontzaglijk [nl] ontzaglijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Tholens [nl] Tholens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 goniometer [nl] goniometer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Lavinia Meijer [nl] Lavinia Meijer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 afvlakken [nl] afvlakken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 aflakken [nl] aflakken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 trouwdag [nl] trouwdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ