ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 trouwdag [nl] trouwdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 zegeltje [nl] zegeltje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hooggeplaatste [nl] hooggeplaatste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Cristina Deutekom [nl] Cristina Deutekom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 college [nl] college ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 huismerk [nl] huismerk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 perfectum [nl] perfectum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 participium [nl] participium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Applaus [nl] Applaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tas [nl] tas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ontkennen [nl] ontkennen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sportschoen [nl] sportschoen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rumba [nl] rumba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 teruggave [nl] teruggave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gordijnbonus [nl] gordijnbonus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 luchthamer [nl] luchthamer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sadisme [nl] sadisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 spul [nl] spul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 loopbrug [nl] loopbrug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 rubriceren [nl] rubriceren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 stemlokaal [nl] stemlokaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 puntenverdeling [nl] puntenverdeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 damspel [nl] damspel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 verkiezingskoorts [nl] verkiezingskoorts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 verkiezingsuitslag [nl] verkiezingsuitslag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 onderscheppen [nl] onderscheppen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 discrimineren [nl] discrimineren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 grimeren [nl] grimeren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 getogen [nl] getogen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 Boonzaaijer [nl] Boonzaaijer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ