ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 straf [nl] straf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 crisis [nl] crisis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 jazeker [nl] jazeker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 Nederlanden [nl] Nederlanden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 glimlachje [nl] glimlachje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 karnemelk [nl] karnemelk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 baarmoeder [nl] baarmoeder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 jasje [nl] jasje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 strafwerk [nl] strafwerk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 schilferig [nl] schilferig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2012 narigheid [nl] narigheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2012 hogeschool [nl] hogeschool ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2012 verschijnselen [nl] verschijnselen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2012 zelfredzaamheid [nl] zelfredzaamheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/04/2012 eenzaamheid [nl] eenzaamheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 shoppen [nl] shoppen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 ideale [nl] ideale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 polyglot [nl] polyglot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 Judith Leyster [nl] Judith Leyster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 oneens [nl] oneens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 deelneming [nl] deelneming ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 condoleren [nl] condoleren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 proficiat [nl] proficiat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 postuleerde [nl] postuleerde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 stramien [nl] stramien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 gemeenschappelijke [nl] gemeenschappelijke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 streefde [nl] streefde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2012 gezichtspunt [nl] gezichtspunt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2012 afwijkend [nl] afwijkend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 ziezo [nl] ziezo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ