ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 dwarsstraat [nl] dwarsstraat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 proesten [nl] proesten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 brommen [nl] brommen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 losknopen [nl] losknopen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Wtenbogaert [nl] Wtenbogaert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 heus [nl] heus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 gordijn [nl] gordijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 zeepsop [nl] zeepsop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 perziken [nl] perziken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 tussenin [nl] tussenin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 groeten [nl] groeten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 poosje [nl] poosje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 opeten [nl] opeten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 zuchten [nl] zuchten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 staart [nl] staart ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2012 knopen [nl] knopen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Willemina Jacoba van Gogh [nl] Willemina Jacoba van Gogh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 slepen [nl] slepen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 kalveren [nl] kalveren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Joep [nl] Joep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 zand [nl] zand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 schuinsmaarcheerder [nl] schuinsmaarcheerder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Nijgh & Van Ditmar [nl] Nijgh & Van Ditmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2012 Koninklijke Ahold [nl] Koninklijke Ahold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2012 politiekorps [nl] politiekorps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2012 medewerkerster [nl] medewerkerster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 Geuzen [nl] Geuzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 richtingaanwijzer [nl] richtingaanwijzer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 conrad busken huet [nl] conrad busken huet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2012 vuilniswagen [nl] vuilniswagen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ