ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 opzettelijk [nl] opzettelijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 kantoorbediende [nl] kantoorbediende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 zich vergissen [nl] zich vergissen ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 vestigingsvergunning [nl] vestigingsvergunning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 cherubijn [nl] cherubijn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 engeltje [nl] engeltje ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2012 likeurglas [nl] likeurglas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 facultatief [nl] facultatief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Kiel [nl] Kiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 nyenrode [nl] nyenrode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 overhoeks [nl] overhoeks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 helleveeg [nl] helleveeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 gelijkbenige [nl] gelijkbenige ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2012 ongelijkbenig [nl] ongelijkbenig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 varkensvoer [nl] varkensvoer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 hardvochtig [nl] hardvochtig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 intake-gesprek [nl] intake-gesprek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 stuurboord [nl] stuurboord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 bakboord [nl] bakboord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 kolenschuit [nl] kolenschuit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 achterschip [nl] achterschip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 achtersteven [nl] achtersteven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 voorsteven [nl] voorsteven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 voorschip [nl] voorschip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 scheepskeuken [nl] scheepskeuken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 kapiteinsloep [nl] kapiteinsloep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 midscheeps [nl] midscheeps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 adelborst [nl] adelborst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 woutertje pieterse [nl] woutertje pieterse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 promotie [nl] promotie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ