ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

vturiserra

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

vturiserra ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 Confederació suïssa [ca] Confederació suïssa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 italiana [ca] italiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 Sicília [ca] Sicília ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 ultracorrecció [ca] ultracorrecció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 xampanyització [ca] xampanyització ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 publicació [ca] publicació ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 tuberculització [ca] tuberculització ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 sicilià [ca] sicilià ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 sicilianes [ca] sicilianes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 poblacional [ca] poblacional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 suïssa [ca] suïssa ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 Siena [ca] Siena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 siciliana [ca] siciliana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 veneciana [ca] veneciana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 formatge parmesà [ca] formatge parmesà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 venecians [ca] venecians ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 circulació [ca] circulació ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 campaniana [ca] campaniana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 piemonteses [ca] piemonteses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 campanianes [ca] campanianes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 els metges [ca] els metges ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 cotnes [ca] cotnes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 allioli negat [ca] allioli negat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 Friül-Venècia-Júlia [ca] Friül-Venècia-Júlia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 sicilians [ca] sicilians ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 atrofiar [ca] atrofiar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 piemontesos [ca] piemontesos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 piemontès [ca] piemontès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 piemontesa [ca] piemontesa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2014 enciamada [ca] enciamada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ