ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 koning [nl] koning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 hallo [nl] hallo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 desmense [nl] desmense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ