ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Both ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Boumans [nl] Boumans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merwe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 van Santen [nl] van Santen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweerts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Santomees [nl] Santomees ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Dreze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburgh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 verwachten [nl] verwachten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijk ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/05/2010 voorbode [nl] voorbode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 DNA [nl] DNA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 Karyoplasma [nl] Karyoplasma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 meiose [nl] meiose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 celdeling [nl] celdeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ