ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 karretje [nl] karretje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 beviel [nl] beviel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 goddank [nl] goddank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 paren [nl] paren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dekker [nl] dekker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 buidel [nl] buidel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 debutante [nl] debutante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ