ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 高数 [hak] 高数 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 化学 [hak] 化学 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 物理 [hak] 物理 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 数学 [hak] 数学 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 语文 [hak] 语文 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 面包 [hak] 面包 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 菜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 饭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 米 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 家 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 村 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 镇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 县 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 省 (saang2) [hak] 省 (saang2) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 国家 [hak] 国家 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 日 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 過 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 年 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 等 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 藍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 小 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 高 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 最 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 新 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 長 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 用 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 工 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 是 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 正 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 生 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ