ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 法 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 對 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 想 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 風 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 看 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 艾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 冷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 仇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 [hak] 花 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 四六货 [hak] 四六货 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 苍井空 [hak] 苍井空 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 作业 [zh] 作业 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 思路 [hak] 思路 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 思维 [hak] 思维 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 思考 [hak] 思考 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 苦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 辣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 甜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 酸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 咸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 行 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 [hak] 情 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 电池 [hak] 电池 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 电话 [hak] 电话 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 荔枝 [hak] 荔枝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 龙眼 [hak] 龙眼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 龙的传人 [hak] 龙的传人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 眼晴 [zh] 眼晴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 总线 [zh] 总线 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 爱因斯坦 [hak] 爱因斯坦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ