ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 石头 [hak] 石头 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 车呔 [hak] 车呔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 悭钱 [hak] 悭钱 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 细路仔 [hak] 细路仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 猪栏 [hak] 猪栏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 日本人 [hak] 日本人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 日本 [hak] 日本 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 华东 [hak] 华东 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 華南 (华南) [hak] 華南 (华南) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 華北 (华北) [hak] 華北 (华北) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 千万 [yue] 千万 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 千万 [hak] 千万 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 千万 [zh] 千万 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 潮州 [hak] 潮州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 珠海 [hak] 珠海 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 广东 [hak] 广东 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 文化大革命 [zh] 文化大革命 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 贝多芬 [hak] 贝多芬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 贝多芬 [yue] 贝多芬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 英国 [hak] 英国 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 美国 [hak] 美国 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 共产党 [hak] 共产党 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 靓仔 [hak] 靓仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 靓女 [yue] 靓女 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 靓妹 [hak] 靓妹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 叔叔 [hak] 叔叔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 大嫂 [hak] 大嫂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 奶奶 [hak] 奶奶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 爷爷 [hak] 爷爷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 妹妹 [hak] 妹妹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ