ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 哥哥 [hak] 哥哥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 妈妈 [hak] 妈妈 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 爸爸 [hak] 爸爸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 彩绘 [hak] 彩绘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 彩绘 [zh] 彩绘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 色彩 [hak] 色彩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 颜色 [hak] 颜色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 青色 [hak] 青色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 黄色 [hak] 黄色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 紫色 [hak] 紫色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 蓝色 [hak] 蓝色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 红色 [hak] 红色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 和平 [hak] 和平 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 绿色 [yue] 绿色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 绿色 [hak] 绿色 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 痛苦 [yue] 痛苦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 痛苦 [hak] 痛苦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 快乐 [yue] 快乐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 快乐 [hak] 快乐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 亿 [yue] 亿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 亿 [zh] 亿 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 亿 [hak] 亿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 歌曲 [yue] 歌曲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 机制 [yue] 机制 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 生命 [yue] 生命 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 胡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 腐败 [hak] 腐败 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 腐败 [zh] 腐败 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 贿赂 [zh] 贿赂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 投票 [yue] 投票 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ