ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选举权 [yue] 选举权 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选举权 [hak] 选举权 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选举权 [zh] 选举权 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选举 [yue] 选举 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 科学 [hak] 科学 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 民主 [hak] 民主 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选票 [hak] 选票 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选票 [yue] 选票 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 选票 [zh] 选票 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 贪官 [hak] 贪官 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 贪官 [yue] 贪官 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 贪官 [zh] 贪官 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 医院 [yue] 医院 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 医院 [hak] 医院 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 学校 [hak] 学校 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 学校 [yue] 学校 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 将 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 揭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 寻 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 卓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 [yue] 强 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 伦敦 [yue] 伦敦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 周星驰 [yue] 周星驰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 周华健 [yue] 周华健 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 周华健 [zh] 周华健 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 谭咏麟 [zh] 谭咏麟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 谭咏麟 [hak] 谭咏麟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 奥巴马 [yue] 奥巴马 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 历史 [yue] 历史 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 长城 [yue] 长城 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ