ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] Weltraumbahnhof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2012 trobador [de] trobador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2012 Wolf Lieser [de] Wolf Lieser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] Tilman Baumgärtel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2012 geplaudert [de] geplaudert ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/09/2012 Thaya [de] Thaya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Gennat [de] Gennat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] Lombard Odier & Cie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] Trinkaus & Burkhardt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Berenberg Bank [de] Berenberg Bank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Anthroposophist [de] Anthroposophist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] Ludwigsruhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Clayallee [de] Clayallee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] Landesbank Baden-Württemberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Jungmannschaft [de] Jungmannschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 verdörren [de] verdörren ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 Glühung [de] Glühung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Nagelkauen [de] Nagelkauen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 periungual [de] periungual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Mandibel [de] Mandibel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 Diskalregion [de] Diskalregion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Steinsplitter [de] Steinsplitter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 Holzsplitter [de] Holzsplitter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 nirvana [de] nirvana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Graphemstatus [de] Graphemstatus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Spalet [de] Spalet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] Frankfurter Schule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2012 Umlautgraphem [de] Umlautgraphem ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 Graphemmuster [de] Graphemmuster ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] Sonorantgraphem ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ