ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/08/2012 herausschütteln [de] herausschütteln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2012 holzteerhaltig [de] holzteerhaltig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 durchhecheln [de] durchhecheln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 klebenbleiben [de] klebenbleiben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 instandsetzen [de] instandsetzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 wiedergekäut [de] wiedergekäut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 gegabelt [de] gegabelt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 verspätend [de] verspätend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 herausreden [de] herausreden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 knirschend [de] knirschend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 hinweisend [de] hinweisend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 umzäunen [de] umzäunen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 apfelreich [de] apfelreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 schimmlig [de] schimmlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 durchlöchern [de] durchlöchern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 stundenweise [de] stundenweise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 vergipsen [de] vergipsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 wegblasen [de] wegblasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 untadelig [de] untadelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 verzeihbar [de] verzeihbar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 bewachsen [de] bewachsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 heuchelnd [de] heuchelnd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 abstützen [de] abstützen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 vernickeln [de] vernickeln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 herabsetzend [de] herabsetzend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 zusammengebunden [de] zusammengebunden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 hervorströmen [de] hervorströmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 schmutzend [de] schmutzend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 gewunden [de] gewunden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 gewogen [de] gewogen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ