ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 gewunden [de] gewunden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 gewogen [de] gewogen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 mordwinisch [de] mordwinisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 schlenkern [de] schlenkern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 hereinpumpen [de] hereinpumpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 rassenrein [de] rassenrein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 menschenreich [de] menschenreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 repatriieren [de] repatriieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 durchgebacken [de] durchgebacken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 flektieren [de] flektieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 aufblitzen [de] aufblitzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 schichtweise [de] schichtweise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 vierfach [de] vierfach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 aufseufzen [de] aufseufzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 geschlechtlich [de] geschlechtlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Staudenlein [de] Staudenlein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Resedaweißling [de] Resedaweißling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Taubenskabiose [de] Taubenskabiose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 aufblitzend [de] aufblitzend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 unbescheiden [de] unbescheiden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 heimbringen [de] heimbringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 pferdlos [de] pferdlos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Edelgamander [de] Edelgamander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Weiden-Alant [de] Weiden-Alant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Wirbeldost [de] Wirbeldost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Wiesenstorchschnabel [de] Wiesenstorchschnabel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 zentralisieren [de] zentralisieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 Klinikumsprecher [de] Klinikumsprecher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 übelwollend [de] übelwollend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2012 stutzschwänzig [de] stutzschwänzig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ