ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 kreiden [de] kreiden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Traxler [de] Traxler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Belzec [de] Belzec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 suffragan [de] suffragan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 Özil [de] Özil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 durian [de] durian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2012 Hoboe [de] Hoboe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ