ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Nasenbär [de] Nasenbär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Gotthard Heinrici [de] Gotthard Heinrici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 wüstenähnlich [de] wüstenähnlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 Leo Fall [de] Leo Fall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 Carl Reissig [de] Carl Reissig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 genera [de] genera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 Allerding [de] Allerding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 erlag [de] erlag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Adhatoda [de] Adhatoda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Makulan [de] Makulan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Agametangium [de] Agametangium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Agamomonözie [de] Agamomonözie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 wenigst [de] wenigst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Agamogenese [de] Agamogenese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Aeroponik [de] Aeroponik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Agameon [de] Agameon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 spatium [de] spatium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Kuckhermann [de] Kuckhermann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Lepenies [de] Lepenies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 Wilajet [de] Wilajet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 Tschapan [de] Tschapan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 Peter Bürger [de] Peter Bürger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 Simurg [de] Simurg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 vasica [de] vasica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 niedertreten [de] niedertreten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 weißwangig [de] weißwangig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 kränkeln [de] kränkeln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 auffordern [de] auffordern ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/08/2012 herausgebracht [de] herausgebracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 eingehüllt [de] eingehüllt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ