ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 dämmernd [de] dämmernd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 erheiternd [de] erheiternd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 auffassungsfähig [de] auffassungsfähig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 schildernd [de] schildernd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Hallstatt [de] Hallstatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Bequemlichkeit [de] Bequemlichkeit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/08/2012 Entzollung [de] Entzollung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Wintzingerode [de] Wintzingerode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Vorkommnis [de] Vorkommnis ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/08/2012 Peinigung [de] Peinigung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Alfred Rethel [de] Alfred Rethel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 roulade [de] roulade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Schultyp [de] Schultyp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 höherqualifiziert [de] höherqualifiziert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Fachschule [de] Fachschule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2012 Flammende Herzen [de] Flammende Herzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2012 Piccolotrompete [de] Piccolotrompete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2012 Abschiedsbrief [de] Abschiedsbrief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2012 Kuhles [de] Kuhles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2012 Turneauer [de] Turneauer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/08/2012 Lineol [de] Lineol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Mitmachwirrwarr [de] Mitmachwirrwarr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Büchel [de] Büchel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Doppelkonustrommel [de] Doppelkonustrommel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Brettzither [de] Brettzither ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Bettlerleier [de] Bettlerleier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Dornheim [de] Dornheim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Dolzflöte [de] Dolzflöte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Donnertrommel [de] Donnertrommel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Doppelbass [de] Doppelbass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ