ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Beckedahl [de] Beckedahl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Vollprogramm [de] Vollprogramm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Doppelzither [de] Doppelzither ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Fanfarentrompete [de] Fanfarentrompete ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 hupfen [de] hupfen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 wohlklingend [de] wohlklingend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 mischärisch [de] mischärisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 beschuhen [de] beschuhen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 erheitern [de] erheitern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ergrünen [de] ergrünen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 vorbeilassen [de] vorbeilassen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 herauswickeln [de] herauswickeln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 gefangennehmen [de] gefangennehmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 gagausisch [de] gagausisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Özbekisch [de] Özbekisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ugrisch [de] ugrisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Silbifizierung [de] Silbifizierung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Norbert Barthle [de] Norbert Barthle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Larres [de] Larres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Chladenius [de] Chladenius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Otto Scholderer [de] Otto Scholderer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Heinz Knobloch [de] Heinz Knobloch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 geschändet [de] geschändet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 okulieren [de] okulieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 rauchähnlich [de] rauchähnlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 wasserlos [de] wasserlos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 verspäten [de] verspäten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 ungeschmückt [de] ungeschmückt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 überempfindlich [de] überempfindlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2012 gleichrichten [de] gleichrichten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ