ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Prados [gl] Prados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Pacio [gl] Pacio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Nogueira de Abaixo [gl] Nogueira de Abaixo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Mourente [gl] Mourente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Piñeira [gl] Piñeira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2011 Tourón [gl] Tourón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 fajromuro [eo] fajromuro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lernantino [eo] lernantino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 leterbloko [eo] leterbloko ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/01/2011 levstango [eo] levstango ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 libelo [eo] libelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 leptono [eo] leptono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lerteco [eo] lerteco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 letero [eo] letero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 liberigo [eo] liberigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 liberulo [eo] liberulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lignokarbo [eo] lignokarbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 likvidebleco [eo] likvidebleco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 limako [eo] limako ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 limeso [eo] limeso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 likvoro [eo] likvoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 libertempo [eo] libertempo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 limito [eo] limito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 limonado [eo] limonado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lingvoscienco [eo] lingvoscienco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 linio [eo] linio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/01/2011 lingvaro [eo] lingvaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 litanio [eo] litanio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 litero [eo] litero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 litografio [eo] litografio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ