ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 malnova [eo] malnova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 stankulero [eo] stankulero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 pafilon [eo] pafilon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 devenis [eo] devenis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 ricevis [eo] ricevis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 kriis [eo] kriis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 donace [eo] donace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 manojn [eo] manojn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 soldatojn [eo] soldatojn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 starigis [eo] starigis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 naskiĝotago [eo] naskiĝotago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 kunfrapis [eo] kunfrapis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 knabeto [eo] knabeto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 soldatoj [eo] soldatoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 diferencis [eo] diferencis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 solan [eo] solan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 fandita [eo] fandita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 laste [eo] laste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 piedon [eo] piedon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 stano [eo] stano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 firme [gl] firme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 firme [eo] firme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 aspektis [eo] aspektis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 staris [eo] staris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 egale [eo] egale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 konstruaĵo [eo] konstruaĵo ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2011 emitir [gl] emitir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 eólico [gl] eólico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 aturar [gl] aturar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 apoteose [gl] apoteose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ