ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 bulebule [gl] bulebule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 sapoconcho [gl] sapoconcho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tartaruga [gl] tartaruga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Marcelle [gl] Marcelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ril [gl] ril ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 leiteiro [gl] leiteiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 zoco [gl] zoco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ao dereito [gl] ao dereito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ao revés [gl] ao revés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ao redor [gl] ao redor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 leria [gl] leria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 rande [gl] rande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 furado [gl] furado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 burato [gl] burato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 gravata [gl] gravata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 gaiteiro [gl] gaiteiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 desexo [gl] desexo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 couceiro [gl] couceiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 torrada [gl] torrada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 chula [gl] chula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 formigueiro [gl] formigueiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 engado [gl] engado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 centeo [gl] centeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 crucifixo [gl] crucifixo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Sobredo [gl] Sobredo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Souto [gl] Souto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 dela [gl] dela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 min [gl] min ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 del [gl] del ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 contigo [gl] contigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ