ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 sedes [gl] sedes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Tramborríos [gl] Tramborríos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 floco [gl] floco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Balocos [gl] Balocos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Valonga [gl] Valonga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Silvalonga [gl] Silvalonga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Viladonelle [gl] Viladonelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 anca [gl] anca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Valdoviño [gl] Valdoviño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Neda [gl] Neda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 San Sadurniño [gl] San Sadurniño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Moeche [gl] Moeche ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2010 Piagolongo [gl] Piagolongo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 espantallo [gl] espantallo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 pallaso [gl] pallaso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 palla [gl] palla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 avelaíña [gl] avelaíña ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 choromicar [gl] choromicar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 perrencha [gl] perrencha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 padal secundario [gl] padal secundario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 diferenza [gl] diferenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 arroutada [gl] arroutada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 arrotar [gl] arrotar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 peitear [gl] peitear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 deda [gl] deda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 cona [gl] cona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 tenreira [gl] tenreira ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2010 abur [gl] abur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 cortello [gl] cortello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Torneiros [gl] Torneiros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ