ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lizosomo [eo] lizosomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lokusto [eo] lokusto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lombardejo [eo] lombardejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lizino [eo] lizino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 longitudo [eo] longitudo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 loĝantaro [eo] loĝantaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 loĝantejo [eo] loĝantejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lubrikado [eo] lubrikado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lumrapideco [eo] lumrapideco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lubrikaĵo [eo] lubrikaĵo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 luciferino [eo] luciferino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 loĝanto [eo] loĝanto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lunlumo [eo] lunlumo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lunĉo [eo] lunĉo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lupfantomino [eo] lupfantomino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lupfantomo [eo] lupfantomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lupino [eo] lupino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lupo [eo] lupo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lusoldato [eo] lusoldato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 lutro [eo] lutro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 magiisto [eo] magiisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 magnetismo [eo] magnetismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 mahagono [eo] mahagono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 maksimumo [eo] maksimumo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 malamo [eo] malamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 malantaŭo [eo] malantaŭo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 malbelo [eo] malbelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 malbeno [eo] malbeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 maldika [eo] maldika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2011 repolo [gl] repolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ