ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilaseñor [gl] Vilaseñor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Vilaverde [gl] Vilaverde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pousada [gl] pousada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 estómago [gl] estómago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 filoloxía [gl] filoloxía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 literatura [gl] literatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 quilo [gl] quilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 metro [gl] metro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 eido [gl] eido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 eivisenco [gl] eivisenco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Eivisa [gl] Eivisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 repouso [gl] repouso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Patoloxía [gl] Patoloxía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 patologio [eo] patologio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 komputilprogramisto [eo] komputilprogramisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 saĝe [eo] saĝe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 elektita [eo] elektita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 eksministrino [eo] eksministrino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 elironta [eo] elironta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Dosieroj [eo] Dosieroj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 provversioj [eo] provversioj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kampanjo [eo] kampanjo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 enketkompanjoj [eo] enketkompanjoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 balotado [eo] balotado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 instaliĝis [eo] instaliĝis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 enkonduki [eo] enkonduki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 verŝajne [eo] verŝajne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 elŝuti [eo] elŝuti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 apoganto [eo] apoganto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 aperu [eo] aperu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ