ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Klaku [eo] Klaku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Admirinda [eo] Admirinda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 mortigito [eo] mortigito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Spirita [eo] Spirita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 nereelektebla [eo] nereelektebla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 pasaĝero [eo] pasaĝero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 prezidanto [eo] prezidanto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 batalejo [eo] batalejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 paradokse [eo] paradokse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Manuskripto [eo] Manuskripto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Enkonduko [eo] Enkonduko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Tarrío [gl] Tarrío ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Tallón [gl] Tallón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Soutiño [gl] Soutiño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Soaxe [gl] Soaxe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 u-los [gl] u-los ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Silván [gl] Silván ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Silvares [gl] Silvares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Sisalde [gl] Sisalde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Suevos [gl] Suevos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 melodía [gl] melodía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 melodio [eo] melodio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Hieronimo [eo] Hieronimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 klaso [eo] klaso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 pagata [eo] pagata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 mortinta [eo] mortinta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 koleris [eo] koleris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Agnoskante [eo] Agnoskante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Dika [eo] Dika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 pluvmantelo [eo] pluvmantelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ