ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Komunumo [eo] Komunumo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 veleidade [gl] veleidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 velenoso [gl] velenoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tenrura [gl] tenrura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tenreiro [gl] tenreiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 temporeiro [gl] temporeiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 telegrafar [gl] telegrafar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Tampa [gl] Tampa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tamizo [gl] tamizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tamboril [gl] tamboril ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Tabán [gl] Tabán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 soneto [gl] soneto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 solombo [gl] solombo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ervella [gl] ervella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 medikamento [eo] medikamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 araneo [eo] araneo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2011 ermeno [eo] ermeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tinuso [eo] tinuso ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 struto [eo] struto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ŝafido [eo] ŝafido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 búfalo [gl] búfalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 bufalo [eo] bufalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 strigo [eo] strigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 aceno [gl] aceno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 azeno [eo] azeno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2011 kameleono [eo] kameleono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 salikoketo [eo] salikoketo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 makropo [eo] makropo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kastoro [eo] kastoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cerebro [eo] cerebro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ