ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 zebuo [eo] zebuo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 antaŭbrako [eo] antaŭbrako ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kokso [eo] kokso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 brovo [eo] brovo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 emigrar [gl] emigrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 elástico [gl] elástico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Valiño [gl] Valiño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 a [gl] a ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Zanfoga [gl] Zanfoga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Sinde [gl] Sinde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Sisto [gl] Sisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cerebro complexo [gl] cerebro complexo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kubuto [eo] kubuto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ripo [eo] ripo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kranio [eo] kranio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 korpo [eo] korpo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 feinoj [eo] feinoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 montras [eo] montras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 landkartaro [eo] landkartaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 nenia [eo] nenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 voĉlegaĵoj [eo] voĉlegaĵoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 tenis [eo] tenis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 rigardis [eo] rigardis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 rekte [eo] rekte ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 antaŭen [eo] antaŭen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 kuŝis [eo] kuŝis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 forprenita [eo] forprenita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 ĉitiu [eo] ĉitiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 skatoleto [eo] skatoleto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 stansoldatoj [eo] stansoldatoj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ