ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 accent [fr] accent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 université [fr] université ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 jolie [fr] jolie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 copain [fr] copain ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 Gars [fr] Gars ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 enquête [fr] enquête ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 résistance [fr] résistance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 debout [fr] debout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 effacer [fr] effacer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 crayon [fr] crayon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 incapable [fr] incapable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 semence [fr] semence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 dérange [fr] dérange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 gants [fr] gants ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 hiver [fr] hiver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 saison [fr] saison ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 avoir [fr] avoir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 être [fr] être ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 océan [fr] océan ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 lac [fr] lac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 vendredi [fr] vendredi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 vendu [fr] vendu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ