ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 うっかりミス [ja] うっかりミス ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 ミス [ja] ミス ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 御簾 [ja] 御簾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 派遣 [ja] 派遣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 派遣労働 [ja] 派遣労働 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 端午の節句 [ja] 端午の節句 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 上総 [ja] 上総 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 お帰り [ja] お帰り ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 海軍特別陸戦隊 [ja] 海軍特別陸戦隊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 Hakone [ja] Hakone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 機動部隊 [ja] 機動部隊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 第一航空戦隊 [ja] 第一航空戦隊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 大航海時代 [ja] 大航海時代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 修験道 [ja] 修験道 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 骨盤 [ja] 骨盤 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 伸縮 [ja] 伸縮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 ひねる [ja] ひねる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 五億円 [ja] 五億円 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/03/2012 四億円 [ja] 四億円 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 一億円 [ja] 一億円 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 二億円 [ja] 二億円 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 三億円 [ja] 三億円 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 アルコール [ja] アルコール ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 一万円 [ja] 一万円 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 一円玉 [ja] 一円玉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 オノマトペ [ja] オノマトペ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 プロテスタント [ja] プロテスタント ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 市街地 [ja] 市街地 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 十字軍 [ja] 十字軍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 近松門左衛門 [ja] 近松門左衛門 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ