ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abnegar [es] abnegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 fascista [es] fascista ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 clítoris [es] clítoris ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Panchito [es] Panchito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 regañar [es] regañar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 wiki [es] wiki ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 fichaje [es] fichaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 USB [es] USB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abrumar [es] abrumar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abrumador [es] abrumador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abrochar [es] abrochar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 abrir [es] abrir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 cabrón [es] cabrón ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 colocación [es] colocación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 negocio [es] negocio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 gigantes [es] gigantes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 bendito [es] bendito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 casualidad [es] casualidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 actualiza [es] actualiza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 viceversa [es] viceversa ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 movimiento [es] movimiento ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 insuficiente [es] insuficiente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 controlar [es] controlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 Algeciras [es] Algeciras ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 madrugada [es] madrugada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 conducir [es] conducir ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/05/2008 ambicioso [es] ambicioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 carné [es] carné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 permiso [es] permiso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2008 rigor [es] rigor ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ