ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 kijken [nl] kijken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 migratiefactor [nl] migratiefactor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 migraties [nl] migraties ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 mijlpalen [nl] mijlpalen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 overhevel [nl] overhevel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 mijltje [nl] mijltje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 fazantenhennen [nl] fazantenhennen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 hofmeesteres [nl] hofmeesteres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 faxsoftware [nl] faxsoftware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 hofnarren [nl] hofnarren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 fazen [nl] fazen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 schudder [nl] schudder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 hofjes [nl] hofjes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 osseveld [nl] osseveld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] Almelo de Riet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] Hans in’t Zandt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 vertuien [nl] vertuien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 hofsteden [nl] hofsteden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] onvermoeibaar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 omschrijvingen [nl] omschrijvingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 redactiecommissie [nl] redactiecommissie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 rolzitting [nl] rolzitting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 demonstranten [nl] demonstranten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 kroontjes [nl] kroontjes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 redactiebureau [nl] redactiebureau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 onderwatersport [nl] onderwatersport ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 onderwijskunde [nl] onderwijskunde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 gewelfboog [nl] gewelfboog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 onverpakt [nl] onverpakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] oesterkwekerij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ