ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

yoel

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

yoel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 manspersoon [nl] manspersoon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 uitschelden [nl] uitschelden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 blaffen [nl] blaffen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 marcheren [nl] marcheren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 obligaat [nl] obligaat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 oblaat [nl] oblaat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 vloeken [nl] vloeken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 uitfoeteren [nl] uitfoeteren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 bulderen [nl] bulderen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 obduceren [nl] obduceren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 markant [nl] markant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 ketteren [nl] ketteren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 krijsen [nl] krijsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 woeden [nl] woeden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 briesen [nl] briesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 plamuurmes [nl] plamuurmes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 occult [nl] occult ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 majeur [nl] majeur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 maladie [nl] maladie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 oerknal [nl] oerknal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 twisten [nl] twisten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 mandekker [nl] mandekker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 mallerd [nl] mallerd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 oerkracht [nl] oerkracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Mangel [nl] Mangel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 oeratmosfeer [nl] oeratmosfeer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 schilderboek [nl] schilderboek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2011 Vaal [nl] Vaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2011 alfabet [nl] alfabet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2011 klasseboek [nl] klasseboek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ